Regulamin

Regulamin

§1 DEFINICJE

 1. Sprzedający

Arete Audit Olga Petelczyc, ul. Banderii 4/259, 01-164 Warszawa, NIP 858-155-6423

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Platforma e-learningowa– strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem https://learningsystem.areteaudit.pl  poprzez, którą Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych.
 5. Produkt cyfrowy – szkolenia do  których dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 6. Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok, lub w wybranych okresach czasu. Sprzedaż może być niedostepna podczas konserwacji witryny.
 7. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy e-learningowej:  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 PRODUKT CYFROWY

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies), wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.

§3 WARUNKI DOSTĘPU

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy e-learningowej.
 2. Przedmiotem usługi świadczeń Platformy e-learningowej firmy Arete Audit Olga Petelczyc jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych wymaga podania danych Kupującego na platformie e-lerningowej podczas zakupu produktu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać kodu zniżkowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejśc do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 5. Warunkowo dla Kupujących, którzy zakupią szkolenie do 31.12.2020 r. Kupujący otrzymuje dostęp do Produktu cyfrowego przed opłaceniem zamówienia, w takiej sytuacji certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie wystawiony po opłaceniu zamówienia oraz odbyciu całego kursu (potwierdzenie przez osobę odbywającą szkolenie zakończenie danego etapu szkoleni). Potwierdzenie odbycia każdego z etapów szkolenia jest podstawa od wystawienie certyfikatu potwierdzającego zdobycie 2 pkt CPE.

Każde z 6 zagadnień na których opiera się szkolenie ma ustaloną minimalną ilość czasu niezbędną do otrzymania 2 pkt CPE na koniec szkolenia. Nie ma możliwości przeklinania się przez szkolenie bez potwierdzenia na nie odpowiedniej ilości czasu.

 1. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie e-learningowej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień. W przypadku zagubienia danych do platformy e-learningowej. Kupujący zgłasza ten fakt Sprzedającemu, drogą mailową na adres : olga@olgapetelczyc.pl Sprzedający odblokuje dostęp.
 2. Wszelkie problemy z dostępem do platformy e-learningowej należy zgłaszać Sprzedającemu drogą mailową na adres: olga@olgapetelczyc.pl
 3. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 KOSZTY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy e-learningowej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty  cyfrowe odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego w terminie 7 dni od daty zakupu szkolenia.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 5. Reklamacje można składać mailowo olga@oglapetelczyc.pl Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.
 5. Dokonując zakupu na Platformie e learningowej  https://learningsystem.areteaudit.pl  
 6. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.